Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 - vyhlášení závazné části územního plánu obce Číčovice

Obecně závazná vyhláška Obce Číčovice č. 2/2003


Obecně závazná vyhláška obce Číčovice č. 2/03, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce ČÍČOVICE


Zastupitelstvo obce Číčovice se na svém zasedání dne 21. srpna 2003,usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

Účel vyhlášky

l. Vyhláška vymezuje závaznou část /1/ územního plánu obce Číčovice (dále jen „ územní plán „) schváleného zastupitelstvem obce dne 21. srpna 2003.
2. Vyhláška stanoví závažné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, které obsahují

*Zásady pro uspořádání území
*zásady pro uspořádání dopravy
*zásady pro uspořádání občanského a technického vybavení
*limity využití území navržené územním plánem

3. Vyhláška vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby , pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit a vymezuje
/2/ územní ekologické stability.
4. Podle této vyhlášky se postupuje při rozhodování v území a v dalších řízení, týkajících se staveb a činností, které mají vliv na využívání území.
5. Závazná část ve formě regulativů a limitů je součástí územního plánu.


Článek 2

Rozsah platnosti a lhůty aktualizace

1. Vyhláška platí pro území obce Číčovice , které tvoří katastrální území Číčovice v okrese Praha – západ a kraji středočeskému dále jen „řešené území“).

2. Územní plán byl zpracován s navrhovaným obdobím do roku 2015.
1 29 odst. 1 zákona 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů.
Ě § 29 odst.3 zákona 50/1976 Sb.

3. Lhůty pro vyhodnocení , zda se nezměnily podmínky na základě kterých byl územní plán schválen) lhůty aktualizace se stanovují čtyřleté, s tím, že první aktualizace bude provedena nejpozději ke dni 21. srpna 2007. Dřívější provedení aktualizace se nevylučuje.


Článek 3

Závazná část:

l.Závaznou částí územního plánu jsou:
a) celková urbanistická koncepce uvedená v čl. 5 vyhlášky
b) vymezení zastavitelného území , uvedené ve výkresu č.2 – „Hlavní výkres včetně dopravy, ÚSES a limitů (1: 5000)“ a výkresu č. 1-„ Hlavní výkres včetně dopravy ,ÚSES a limitů( l: 2880)“ územního plánu
c) koncepce technického vybavení, uvedená ve výkrese č.3-„Technické vybavení ( 1:5000)“ územního plánu
d) územní systém ekologické stability, uvedený ve výkresu č.1 a 2 územního plánu a v kapitole E závazné části územního plánu
e) plochy pro veřejně prospěšné stavby , uvedené ve výkresu č.5-„Plochy pro veřejně prospěšné stavby(1: 5000) „ územního plánu a kapitole F závazné části územního plánu
f) prostorové uspořádání územní určující způsob využití jednotlivých pozemků( dále funkčních území), uvedené výkresu č. 2 Hlavní výkres včetně dopravy, ÚSES a limitů ( 1: 5000) a výkresů č.1- Hlavní výkres včetně dopravy, ÚSES a limitů (1:2880) územního plánu.
g) Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, uvedené v kapitole B a C závazné části územního plánu
h) Limity využití území stanovené územním plánem, uvedené v kapitole E závazné části územního plánu


Článek 4

Informativní část

Informativní část tvoří soubor limitů vyplývajících z obecně platných předpisů uvedených v kapitole D Závazné části územního plánu, ve výkresu č.2- Hlavní výkres včetně dopravy, ÚSES a limitů(1:5000) a výkresu č.1 Hlavní výkres včetně dopravy,ÚSES a limitů(1:2880) územního plánu.


Článek 5

Celková urbanistická koncepce

1. Stabilizace obou sídel předpokládá možný rozvoj ploch pro bydlení´občanské vybavení, výrobně obslužné sféry dle navrženého funkčního využití území.
2. Pro rozvoj jsou předurčeny Malé Číčovice
3. Velké Číčovice zůstanou rezidenčním sídlem s původní zemědělskou zástavbou.

3 §16 odst. 3 písm a) vzhlášky č. 135/2001 Sb. o územní plánovací dokumentací a uzemně plánovacích podkladech
4 § 139a odst. 3 zákona č.50/ 1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

4. Původní zástavby a urbanistické hodnoty jsou navrženy k ochraně původního vzhledu dle pasportu objektů a návrhem zásad regulace stavebních zásahů při rekonstrukci a modernizaci.
5. Údolí Zákolanského potoka je vymezeno jako nezastavitelné z důvodů ochrany hodnot přírody a vodohospodářských.
Článek č.6

Struktura funkčního využití území

1 Z hlediska funkčního využití jsou v řešeném území rozlišovány části území určené zastavění a části území nezastavitelné.

2. Území zastavitelné /5/ tvoří v souhrnu současně zastavěné území /6/ obce , části území určené k zastavění a části území nezastavitelné obklopených územím určeným k zastavění.

3. Území určené k zastavění tvoří:
a) nízkopodlažní bydlení venkovského typu
b) smíšená venkovská bydlení
c) hromadné bydlení středně podlažní
d) obslužná sféra
e) zemědělská výroba
f) zemědělská výroba specifická
g) sportovní a rekreační plochy
h) drobná výroba a služby
i) chatová zástavba
j) dopravní plochy s indexem konkrétní funkce
k) místní obslužné komunikace
l) silnice II. Třídy
m) silnice III. třídy
n) silnice I. Třídy
o) místní komunikace s upraveným režimem
p) veřejné účelové komunikace
q) areál golf

4. Území nezastavitelné tvoří:
a) veřejná zeleň
b) doprovodná a rozptýlená zeleň
c) zahrady v obytné zóně

5. V rámci jednotlivých území se stanovuje/7/ :
a) charakteristika území
b) přípustné využití území, činnosti a stavby
c) nepřípustné využití území činnosti stavby
d) pravidla pro uspořádání území uvedené v definicích kapitoly A závazné části územního plánu

5 § 139a odst. 3 zákona č.50/ 1976 Sb
6 § 139a odst. 2 zákona č.50/ 1976 Sb
7 §10 odst.1 zákona č.50/ 1976 Sb., o územní plánovací a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.Při umisťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující zóny.


Článek 7

Struktura limitů území, navržených v územním plánu


1.Limity navržené v územním plánu obce (ÚPO) tvoří souhrn omezení, nebo vlastností území.

2. Limity platí pro vymezenou část území zároveň s funkčním využitím.

3. Limity navržené územním plánem tvoří:

a) cyklistická trasa
b) hranice zastavitelného území
c) objekty v památkovém zájmu
d) hranice regionálního biokoridor, hranice regionálního biocentra, hra¨nice lokálního biokoridoru a hranice lokálního biocentra.
e) Krajinná zóna s dominantní zemědělskou funkcí
f) Ochranné území kaple
g) Hranice zátopy stanovená obcí
h) Koňská stezka
i) Limitní hranice pachové zóny pro vyhlášení hygienického ochranného pásma
j) Hranice území pro zpracování zastavovací studie


Článek 8

Závazné regulativy

1.Závazné regulativy tvoří regulativy funkčního a prostorového uspořádání území a územním plánem
2.Regulativy funkčního využití a limity navržené územním plánem jsou stanoveny v kapitole B, D a E závazné části územního plánu.
3.V řešení území je možno umisťovat stavby , povolovat jejich změny a změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území a ochraně důležitých zájmů v území jen v souladu se stanovenými regulativy dle-odst.1. Totéž platí o povolování terénních úprav , prací a zařízení. Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti, popř. podmínečném využití rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů.
4. Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se schválenými regulativy, je nadále nepřípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 86 a97(údržba staveb a jejich odstraňování) a § 102 odst. 3 stavebního zákona ( opatření týkající se činností, které nad přípustnou míru poškozují životní prostředí) a pokud není třeba v rámci přestavby , nebo modernizace rozhodovat dle odst. 4 tohoto článku
5.V případě záměru zástavby mino zastavitelné území nebo odlišného od stanovených regulačních podmínek je třeba tento případ řešit formou změny územního plánu.
6. Využití územního nebo jeho změna v limitech vyplývajících z obecně platných předpisů Je podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy v příslušném řízení podle zákona č .50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.


Článek 9

Závěrečná ustanovení

1.Úplná dokumentace územního plánu obce Číčovice je uložena na :
a) Obecním úřadě
b) Obecním úřadě Velké Přílepy, stavebním úřadu
c) Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení.


Článek 10

Řízení zahájení před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 28. září 2003


V Číčovicích dne 21. srpna 2003


Jaromír Holiš a Jaroslava Čtrnáctá: starosta a místostarosta

Vyvěšeno dne:21.srpna 2003
Sejmuto dne: 10.9.2003

 

Vyvěšeno: 21. 8. 2003

Datum sejmutí: 10. 9. 2003

Zodpovídá: Super Admin

Zpět