Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška Obce Číčovice č. 1/2003 o veřejném pořádku


Zastupitelstvo obce Číčovice vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a dodatků, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

čl. 1
Základní ustanovení

Vyhláška stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství a zajištění veřejného pořádku na území katastru obce Číčovice. Fyzické a právnické osoby, stejně jako fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen osoby), jsou povinny dodržovat a řídit se ustanovením tohoto předpisu.

čl. 2
Vymezení základních pojmů

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejné zeleně, parky a další prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí lesoparky, sadovnicky upravené plochy zeleně, zeleň v zástavbě, aleje a uliční zeleň.

3) Přírodní park Okoř je území vymezené okresním úřadem Praha-západ,jako příslušným orgánem ochrany přírody podle $ 77 zákona ČNR č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny,v platném znění,vydává v souladu s $ 12 odst.3 zákona ČNR č 114/92 Sb.

čl. 3
Odpovědnost za údržbu a čistotu veřejných prostranství

1) Veřejné prostranství je nutno využívat zásadně v souladu s jeho určením tak, aby nedocházelo k jeho znečišťování. Jinak jen na základě povolení Obecního úřadu Číčovice.

2) Osoby odpovědné za znečišťování veřejných prostranství jsou povinny neprodleně vzniklou závadu odstranit nebo její odstranění zajistit na své vlastní náklady.

3) Vlastník veřejného prostranství, na kterém je veřejná zeleň nebo park, je povinen o ně pravidelně pečovat odborným způsobem.

4) Průvodce provázeného zvířete (psa, koně i jiného zvířete) je povinen exkrementy způsobené tímto zvířetem na veřejném prostranství neprodleně odstranit.

čl.4
Omezující opatření

1) Na veřejném prostranství je průvodce psa povinen vodit jej na vodítku. Agresivní zvíře musí nosit na veřejném prostranství náhubek nasazený na mordě. Nasazený náhubek na mordě musí mít též každý pes, který je na veřejném prostranství mimo vliv svého průvodce.

2) Jezdci na koni je zakázán přístup na veřejné prostranství, kde se nachází veřejná zeleň, parky, lesní části a další prostory, jako chodníky a místa mimo místní komunikace. Jezdec na koni je povinen přizpůsobit jízdu na zvířeti tak, aby neohrozil chodce pohybující se na veřejném prostranství.

3) Jezdec na koni a cyklista jsou povinni dodržovat nařízení č.3 okresního úřadu Praha-západ ze dne 12.12 1997 o zřízení přírodního parku „Okolí Okoře“ vyhlášeném pod č.j.:ŽP/4587/97/Vo referátem životního prostředí.

4) Na veřejném prostranství je zakázáno:
- parkovat vozidla a skládat materiál tam, kde by byl znemožněn odvoz odpadků a čištění veřejného prostranství
- rozebírat vozidlo a jiná zařízení
- odstavovat vraky a silniční vozidla dočasně vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
- parkování, stání a jízda motorovým vozidlem po veřejném prostranství mimo vozovku, vjíždět motorovými vozidly na plochy veřejné zeleně a na chodníky a parkovat na nich
- odhazovat odpad na veřejném prostranství

čl. 5
Ochrana zdraví proti hluku, noční klid

- Fyzické a právnické osoby při své činnosti na území obce jsou povinny učinit veškerá potřebná opatření ke snížení hluku a vibrací tak, aby pracovníci i ostatní občané byli těmto vystaveni v nejmenší možné míře. Je zakázáno rušit noční klid tj. od 22.00 hod. do 6.00 hod.
- Při provozu pohostinských a zábavných zařízení jsou provozovatelé povinni zamezit vzniku a šíření hluku, což zejména platí v době nočního klidu,kromě akcí povolených obecním úřadem Číčovice
- Hlučnost projevu z náhodných zdrojů, kterými jsou zejména hudební, rozhlasové, televizní a další zařízení k reprodukci zvuku, musí být omezena na míru přiměřenou.

čl. 6
O vypalování rostlinného porostu a spalování hořlavých látek

1) Na území obce je dovoleno spalovat mimo vegetační dobu suché větve, listí a dřevo se souhlasem obecního úřadu.
2) Je zakázáno:
a) vypalování rostlinného porostu
b) spalování komunálního odpadu, vyjma odpadu uvedených v odstavci 1
c) spalování komunálních odpadů podle odst. 1 na veřejném prostranství

čl. 7
Odpovědnost za čistotu v obci, kontrola dodržování vyhlášky

1) Za čistotu veřejného prostranství odpovídá obec.
2) Osobou oprávněnou pro provádění kontroly plnění této vyhlášky jsou členové obecního zastupitelstva a pracovníci obecního úřadu, osoby pověřené obecním úřadem (písemné pověření).

čl. 8
Sankce

1) Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Čičovice č. 2/99 veřejném pořádku na území obce Čičovice.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.dne 10.5.2003.


starosta
Holiš Jaromír

místostarosta
Čtrnáctá Jaroslava

Vyvěšeno: 14.5.2003
Sejmuto: 30.5.2003

 

Vyvěšeno: 14. 5. 2003

Datum sejmutí: 30. 5. 2003

Zodpovídá: Super Admin

Zpět